Linnankosken lukion ja Porvoon Yhteislyseon seniorit ja alumnit ry.

Tietosuojaseloste

Linnankosken lukion ja Porvoon yhteislyseon seniorit ja alumnit ry. tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Linnankosken lukion ja Porvoon yhteislyseon seniorit ja alumnit ry.
sähköposti: sihteeri@linnankoskenseniorit.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Puheenjohtaja Lauri Tuomi, lauri.tuomi160@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Linnankosken lukion ja Porvoon yhteislyseon seniorit ja alumnit ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisteröidyt

Jäsenrekisteri sisältää yhdistyksen jäsenet.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen tietojen tallentamiseen. Henkilötietoja käytetään tiedottamiseen ja jäsenkirjeiden postitukseen, jäsenmaksujen seurantaan sekä jäsenkyselyiden toteuttamiseen.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisteriin kerätään tiedot:

  • Jäsenen nimi (mahdollinen tyttönimi)
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • jäseneksi tulopäivämäärä
  • jäsenmaksun maksaminen

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietojen luovutuksia tehdään vain jäsenten suostumuksella. Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi jäsentutkimuksiin. Tietoja ei siirretä EU/ETA-maiden ulkopuolelle.

9.  Tietojen suojaus

Jäsentiedot on tallennettu vain yhdistyksen sihteerin tallentamana salasanalla suojattuun verkkokansioon.

10. Tietojen käsittelyn kesto

Jäsenyyden kesto on elinikäinen, kuitenkin siten, että jäsen voi halutessaan erota yhdistyksestä. Jäsenen tiedot poistetaan rekisteristä hänen erottuaan yhdistyksestä tai jäsenen perillisten ilmoitettua jäsenen poismenosta.

11. Tietojen käsittelijät

Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterin pitoon ei sisälly automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

13. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.