Linnankosken lukion ja Porvoon Yhteislyseon seniorit ja alumnit ry.

Yhdistyksen säännöt

Linnankosken Lukion ja Porvoon Yhteislyseon seniorit ja alumnit ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Linnankosken Lukion ja Porvoon Yhteislyseon seniorit ja alumnit ry. Yhdistystä sanotaan näissä säännöissä yhdistykseksi ja sen kotipaikka on Porvoon kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää koulun perinteitä ja edistää entisten ja nykyisten oppilaiden keskinäistä yhteydenpitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia ja juhlia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä kaikki Linnankosken lukion ja Porvoon Yhteislyseon (aikaisemmin Porvoon Yhteiskoulu) seniorit, alumnit ja opettajat. Kannatusjäseneksi  voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua yksityinen henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen tarkoituksen hyväksi. Kunniajäsenyys on elinikäinen. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta. Varsinaisen ja kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen päättää vuosikokous. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

4. Yhdistyksen vuosikokous ja siinä käsiteltävät asiat

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syys-lokakuussa. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään jäsenmaksujen suuruus
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;
  9. valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi;
  10. käsitellään muut asiat.

5. Kokouskutsutapa

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä ja lisäksi yhdistyksen internetsivuilla.

6. Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 15 muuta jäsentä. hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on 1.8.-31.7. Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen vuosikokouksessa vähintään kolmen-neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.