Linnankosken lukion ja Porvoon Yhteislyseon seniorit ja alumnit ry.

Ylioppilaat 1998

Kevät

Andersson Annika Frida
Andersson Teija Helen
Anttonen Anni Mirjami
Anttonen Maria Hannele
Berglöf Jesse Matias
Berglöf Nanna Maria
Bergman JensTorbjörn
Blomqvist Jannika Maria Sinikka
Brun Johann Sebastian
Ehanti Lauri Juhani
Elomaa Meri-Maaret
Forsblom Ilkka Ilmari
Forsström Heidi Maarit
Gorell Leea Miriam
Grönholm Heidi Susanna
Gustafsson Heidi Maria
Haapalammi Kirsi Johanna
Haikkola Suvi Maarit
Hakku Ninna Taija Karoliina
Halonen Taito Tapio
Hassel Mika Henrik
Hautala Joonas Arvid livari
Heikkilä Anniina Astrid Maria
Heikkilä Riitta Elina
Heikkinen Eero Väinö Ilmari
Heikkinen Milla Mariia Elena
Heiskanen Anne Maria
Hellberg Nora Heidi Elina
Henkola Laura Johanna
Hietakari Matti Erkki Juhani
Hirvonen Arttu Tuomas Juhani
Holm Nina Katarina
Holmén Jenni Johanna
Holopainen Jenni Sofia
Holstein Marko Mikael
Häkkinen Jere Matias
Ihalainen Antti Oskari
Ingelin Katja Petriina

Jalava Sanna Katariina
Johansson Minna Johanna
Jokinen Antti Pekka
Julin Petra Jasmine
Jumisko Henna-Mari
Kajaste Aaro Juho Antero
Kallioinen Minna Johanna
Kangas Emmi Kaarina
Kela Janne Veikko Tapani
Kinnunen Tomi Pekka
Klemola Petteri Jaakko Johan
Knuuttila Anna Maria
Koivunen Mika Petteri
Kontinen Katja Irmeli
Koponen Vilma Mari Katariina
Korpela Santtu Jaakko Petteri
Koski Antti Ilari
Kosonen Kati Emilia
Kurvinen Ville Tapani
Kärkkäinen Taru Piritta
Lahti Antti Juhani
Lahti Jussi Antero
Lahtinen Tarja Tuulikki
Laine Reettaleena Katriina
Laitinen Mikko Olavi
Lampinen Juha Olli Eemeli
Laukkanen Jenni Emilia
Laurila Kimmo Juhani
Lehtola Eliisa Kristiina
Lindfors Terhi Pauliina
Lindholm Minna Johanna Ingeborg
Lindman Anņa Maria
Lindroth Suvi Päivikki
Lipponen Heli Talvikki
Luoto Ossi Valtteri
Lämsä Helena Mirjam
Malinen Tomi Mikael
Merinen Laura Maria

Mikkolainen Pasi Mikael
Mikkonen Sami Antero
Myrttinen Juuso Mauritz
Mäntyranta Tanja Anita
Nevalainen Teppo Tapio
Nevalainen Tero Veikko Petteri
Nieminen Sanna Kaarina
Nurmi Heli Anneli
Nykänen Pertti Juhani
Nyrhinen Tiina Tytti Marjatta
Ollila Päivi Maaria
Orjatsalo Jussi Ilari
Peisa Leena Maria
Pennanen Kyösti Matti
Penttinen Mari Johanna
Poutiainen Hanna Katariina Annikki
Päivänsalo Seija Annukka
Raitimo Kaisa Maria
Rautiola Päivi Anneli
Reinistö Marko Petteri
Repo Marko Juhani
Rimpiläinen Kati Marjaana
Rintala Mira Henrika
Ronkainen Sanna Eveliina
Ruuth Tommi Samuli
Saarelainen Jan Mikael
Saarilehto Niina Johanna
Saarinen Jutta Maarit
Salmi Mikko Antero
Saranpää Mari Outi Anneli
Saranto Lasse Kalevi
Soininen Jari Kalevi
Soiramo Sami Juhani
Strengell Karin Ann-Mari

Sundström Pia Diana
Sutela Markku Ilmari
Syväniemi Jouni Juhani
Säkkinen Anna-Kaisa Katariina
Söderström Henrik Johan Artur
Söderström Henrik Olof
Talvela Nina Katriina
Talvitie Anna Sofia Katariina
Tamsi Heidi Maria
Teittinen Kimmo Juhana
Tervonen Jani Petri
Tervonen Tommi Petrik
Thürkauf Pirkko Helena
Tiainen Anu Eveliina
Tillgren Tomi Tuomas
Tirronen Ville Pekka Emil
Toivonen Anna Inkeri
Tuovila Janne Petteri
Turpeinen Kati Marika Hannele
Tyyskä Timo Petteri
Uronen Outi Maria
Vaara Harri Kalervo
Vilenius Jenina Wilhelmina
Virtanen Tuomas Juhana
Väinölä Mika Tapio
Väisänen Laura Pauliina
Väränkivi Heli Johanna
Wahlbeck Jobhanna Kaisa Gudrun
Waldvogel Nina Elisabeth
Wilén Marina Christina

Jeskanen Jussi Pekka

Marttinen Mika Ilari

Tepponen Mika Tapani

Syksy

Backman Jukka
Kokki Samuli
Larinmäki Tuomas
Mäki Virpi
Nivakoski Marja
Pulliainen Emmi
Pöllänen Minna
Tuomainen Susanna
Viitanen Touko
Yrttiaho Ari